Szkoła

szkolaOrganem prowadzącym Szkołę od 1 stycznia 2007 roku jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Szkoła prezentuje szeroką ofertę edukacyjną umożliwiającą zdobycie wykształcenia ogólnego — w tym zdania matury oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technikum i szkoły zasadniczej.

 

Bezpośrednie otoczenie szkoły to 3 ha ponad stuletniego parku. Szkoła w trwałym zarządzie posiada ogółem 23,85 ha, w tym 13 ha gruntów rolnych do kształcenia praktycznego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Szkoła posiada bardzo dobrą bazę lokalową i dydaktyczną zapewniająca właściwe warunki do realizacji przyjętych zadań edukacyjno - wychowawczych. Pracownie szkolne wyposażone są ogółem w 50 komputerów z dostępem do Internetu, 7 tablic interaktywnych i inne nowoczesne środki dydaktyczne. Wszystkie pracownie zajęć teoretycznych są estetycznie urządzone i wyposażone są w nowy sprzęt szkolny oraz stanowisko do prezentacji multimedialnych (komputer plus projektor). Dla uczniów i nauczycieli dostępna jest biblioteka z księgozbiorem liczącym 11000 książek, w tym podręczniki do przedmiotów zawodowych dla każdego ucznia oraz centrum multimedialne na 10 stanowisk komputerowych.

Na bazę dydaktyczno – wychowawczą składają się:

szkoła - budynek dydaktyczny z 20 pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w najnowsze pomoce dydaktyczne, w tym: biblioteka z czytelnią multimedialną na 10 stanowisk komputerowych, dwie pracownie komputerowe oraz dwie pracownie do kształcenia praktycznego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych,

warsztaty szkolne z 9 pracowniami zajęć praktycznych i halą maszyn, dobrze wyposażone w maszyny i sprzęt rolniczy, kombajn zbożowy, ciągniki rolnicze i samochód do nauki jazdy,

hala sportowa z pełnowymiarową salą gimnastyczną, bogato wyposażoną siłownią, salą fitness oraz zewnętrznym wielofunkcyjnym boiskiem,

internat na 70 miejsc, pokoje mieszkalne po kapitalnym remoncie, estetycznie i funkcjonalnie umeblowane, ponadto do dyspozycji wychowanków pokoje socjalne, „cichej nauki", świetlica.

 

Uczniowie poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi mogą korzystać z dodatkowych pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych z matematyki oraz przygotowujących do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów ogólnokształcących.

Kształcenie zawodoweodbywa się w czasie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz w czasie śródrocznych praktyk zawodowych. Bazę dla szkolenia praktycznego w zawodzie technik żywienia stanowią dwie pracownie technologii gastronomicznej z pięcioma 2-osobowymi stanowiskami roboczymi. Stanowiska wyposażone są w podstawowy sprzęt agd (kuchenki gazowe, elektryczne piekarniki, roboty wieloczynnościowe i inne) oraz zastawę stołową.

W warsztatach szkolnych są realizowane zajęcia praktyczne w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Pracownie zajęć praktycznych są wyposażone w nowoczesne maszyny rolnicze, sprzęt i urządzenia, kombajn zbożowy, ciągniki rolnicze, samochód do nauki jazdy. W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa w ramach kształcenia obowiązkowego szkoła prowadzi bezpłatne szkolenia przygotowujące do uzyskania prawa jazdy na samochód osobowy, ciągnik rolniczy z przyczepą oraz kurs operatorów kombajnów zbożowych.

Praktyki zawodowe uczniowie odbywają w podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów lub zgodne z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej po ukończeniu szkoły.

Dużą uwagę przywiązuje sie do jakości kształcenia zawodowego. W tym celu szkoła współpracuje z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi oraz Mazowieckim Ośrodkiem Badawczym w Kłudzienku jednostką organizacyjną Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach. Uczniowie uczestniczą w organizowanych przez szkołę tematycznych wyjazdach do wymienionych Instytutów celem uczestnictwa w zawodowych szkoleniach. Wiedzę praktyczną uczniowie poszerzają w czasie wyjazdów studyjnych dostosowanych tematycznie do zawodu, w którym kształcą się min. na Targi Gastronomiczne, „Agro Show”, „Agrotech”.

Szkoła aktywnie współpracuje z instytucjami, urzędami, firmami i lokalną społecznością na różnych polach i w rozmaitych formach. Szczególnie owocne jest wieloletnie współdziałanie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach (organizacja szkoleń, prelekcji), Oddziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego (organizacja szkoleń, warsztatów, konkursów dla uczniów), z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Staszowie (szkolenia, organizacja konkursów).

Dla uczniów oraz mieszkańców Sichowa dostępna jest zewnętrzna siłownia. Jest to zestaw pięciu bezpiecznych i skłaniających do aktywnego trybu życia urządzeń. Ćwiczenia na nich są łatwe, przyjemne i dostępne dla każdego. Dają możliwość dbania o siły witalne, kondycję i sylwetkę.

Kadra nauczycielska jest wysoko wykwalifikowana, życzliwa, otwarta na ciekawe inicjatywy uczniów, a praca wychowawcza wspomagana jest przez pedagoga szkolnego. 

Stopka