Rok szkolny 2014/15

OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Osiągnięcia dydaktyczne

- XXXIX edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych eliminacje okręgowe - szkołę reprezentowali uczniowie wyłonieni podczas eliminacji szkolnych: Aleksandra Głowniak – kl. IV TŻ zajęła VIII miejsce na 41 uczestników w bloku tematycznym: „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Marcin Sobiegraj i Marcin Dziura kl. IV TMR zajęli VII i VIII miejsce w bloku tematycznym „mechanizacja rolnictwa”, Patrycja Bryk zajęła VII i Wojciech Kornatka XI miejsce w bloku: inżynieria środowiska.

- VI miejsce w etapie ogólnopolskim Konkursu Wiedzy o Spółdzielczości Rolniczej i Grupach Producentów Rolnych zajęła Aleksandra Głowniak kl.IV TŻ, opiekę merytoryczną sprawowała p.Elżbieta Sztaba

- finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”, szkołę reprezentował Mateusz Krokosz kl. II TMR, opiekunem ucznia był p.Bogusław Kowalcze

 

- finał krajowy Ogólnopolskiego Konkursu o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie szkołę reprezentował uczeń klasy II TMR Mateusz Krokosz, opiekunem merytorycznym ucznia był p. Krzysztof Masternak.

 

- w XIX edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności naszą szkołę reprezentowały Aleksandra Głowniak kl. III TŻ i Karolina Borycka kl. II TŻ, pod opieką merytoryczną p.Sławomira Sztaby

 

- finał wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych uczestniczyli Marcin Kotlarz i Kamil Pasik z kl. III TMR, opiekunem merytorycznym był p.Bogusław Kowalcze

- VI miejsce w finale wojewódzkim XIII edycji Konkursu Wiedzy o NSZZ ,,Solidarność” zajął Mateusz Kotlarz z klasy III TMR, opiekunem uczniów był p.Krzysztof Masternak

- w wojewódzkim konkursie na temat ochrony praw autorskich „©Wszystkie prawa zastrzeżone” udział wzięły Karolina Hałońska i Aneta Staniszewska uczennice klasy III TŻ, pod opieką p. Ewy Wołowiec

 

- w powiatowych eliminacjach Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS Aneta Staniszewska kl. III TŻ zajęła II miejsce, opiekunem była p.Ewa Wołowiec

 

- etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, Mateusz Korus z klasy III TŻ zajął IV miejsce, opiekunem merytorycznym ucznia był p.Piotr Mazur.

Udział w projektach, szkoleniach, konferencjach

- realizacja unijnego Programu Erasmus+ pt. „Woda, europejskie zadanie w kontekście globalnym” z partnerskimi szkołami z Niemiec, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Turcji, Włoch, stworzyła nowe możliwości dwóch wyjazdów edukacyjnych do Włoch w kwietniu 2015r. dla 11 uczniów i 4 nauczycieli. Szkolny koordynator projektu p.Dorota Karaś

- realizacja projektu pn. „Młodzieżowi ambasadorzy szkolnych przedsiębiorstw społecznych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich”. Opiekunem 15- osobowej grupy uczniów – uczestników projektu była p.Ewa Wołowiec. Zrealizowano: 4 wyjazdy na warsztaty szkoleniowe do Zakopanego i 2 konferencje lokalne

- W dniach 8-9 października 2014r. grupa 30 uczniów klas III i IV wzięła udział w dwudniowych warsztatach nt. ”Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” zorganizowanych w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Opiekunami uczniów w trakcie ciekawej edukacji zawodowej były p.M.Lipiec, p.E.Sztaba

- Piknik Edukacyjny w dniach 11-12 października 2014 roku na Zamku w Pułtusku odbył się piknik edukacyjny połączony z centralnymi dożynkami szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Promocja projektów realizowanych w ramach podejścia Leader: współpraca szkół rolniczych i LGD – uroczystości dożynkowe wydarzeniem kulturalnym regionu”. Piknik zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla podległych szkół rolniczych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Diana Mazur kl. II TŻ, Gabriela Sobiegraj kl. III TIŚ, Albert Banaś kl. III TŻ oraz nauczyciele p.Maria Lipiec i p.Ewa Wołowiec

 

- 28 października 2014r. odbyły się w szkole pokazowe warsztaty edukacyjno-kulinarne pod kierunkiem szefa kuchni z kieleckiej restauracji „Monte Carlo” dla uczniów klasy III TŻ. Była to już trzecia edycja zajęć kulinarnych w ramach współpracy szkoły z Oddziałem Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Kielcach.

 

- 29 października 2014 roku, 46 uczniów z klas I – IV TMR uczestniczyło w wyjeździe dydaktycznym do Kombinatu Rolnego w Kietrzu w województwie opolskim. Opiekunami na wyjeździe byli p.Bogusław Kowalcze, p.Krzysztof Masternak, p.Piotr Mazur

 

- 30 października 2014r. uczniowie kl. I i II TMR uczestniczyli w szkoleniu nt. „Jak zamienić odpady na zysk – biogazownia w mojej gminie?” w ramach   projektu realizowanego przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A.

 

- 6 listopada 2014r. wyjazd na zajęcia terenowe z melioracji uczniowie kl. III TIŚ. Opiekun p. Donata Wtorek

 

- 25 listopada 2014 roku odbyło się w szkole szkolenie prowadzone przez pracownika PZD w Staszowie na temat „Zarządzanie gospodarstwem rolnym zgodnie z wymogami ochrony środowiska”. Słuchaczami byli uczniowie klasy IV w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

 

- 25 listopada 2014r. uczniowie klasy II w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach w dwóch seminariach z zakresu przedsiębiorczości nt. „Od zera do milionera, jak zarobić pierwszy milion i nie zbankrutować”, „Mówca doskonały, sztuka autoprezentacji”. Opiekunem uczniów był p.Sławomir Sztaba i p.Tadeusz Żmudziński

 

- 14 stycznia 2015r. uczniowie klasy II i III TMR uczestniczyli w szkoleniu zawodowym prowadzonym w szkole przez pracowników Instytutu T-P Mazowieckiego Ośrodka Badawczego w Kłudzienku

 

- 12 lutego 2015r. uczniowie klas I- III TMR uczestniczyli w wyjeździe dydaktycznym na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie zwiedzili min. Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki. Opiekunami uczniów byli p.J.Słota, p.J.Gil

 

- 19 marca 2015r. uczniowie klasy III TMR uczestniczyli w szkoleniu nt. „Integrowana ochrona roślin z uwzględnieniem techniki ochrony” oraz „Znaczenie banku genów w rolnictwie”. Szkolenie prowadzili pracownik naukowy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i doradca Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 

- 24 marca 2015 r. w ramach programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa” organizowanego przy współpracy z instytucjami rynku pracy i działającymi w środowisku rolniczym odbył się w szkole „Dzień Doradztwa Zawodowego i BHP” dla uczniów klas III i IV. Szkolnym koordynatorem był p.Bogusław Kowalcze

 

- 10 kwietnia 2015r. uczniowie klasy III TŻ uczestniczyli w warsztatach ,,Zdrowa żywność magnesem rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki", zorganizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Celem warsztatów było promowanie turystyki wiejskiej za pomocą produktów żywnościowych i tradycji kulinarnej. Opiekun p. Sławomir Sztaba

 

- 11 maja 2015 roku grupa uczniów z klasy II TMR uczestniczyła w szkoleniu nt. „Laboratoryjne badanie ciągników i opryskiwaczy” w Mazowieckim Ośrodkiem Badawczym w Kłudzienku. Opiekunem uczniów był p. Piotr Mazur

 

- 27 maja 2015 roku uczniowie klasy III TIŚ uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, zwiedzali Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki oraz wysłuchali wykładu nt. „Wykorzystanie ścieków do nawodnień”. Opiekunami były p.Ewa Wołowiec i p.Marzena Kalek

 

- 8 czerwca 2015r. uczniowie klas I-ych uczestniczyli w Dniu Otwartym w kieleckim oddziale Narodowego Banku Polskiego, którego tematem przewodnim były „Wojenne losy polskiego złota”. Opiekunami były p.Agnieszka Brudkiewicz i p.Anna Durlej

 

- 10 czerwca 2015r. grupa uczniów z klasy I TMR uczestniczyła w Warszawie w konferencji nt. „Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach - Czysta energia w gminie i w gospodarstwie”, której organizatorem była Krajowa Agencja Poszanowania Energii. Opiekę sprawowali p.Ewa Wołowiec i p.Piotr Mazur.

Udział uczniów w zawodach sportowych

-XVII Wo­je­wódz­kie Ma­so­we Bie­gi Prze­ła­jo­we Zrze­sze­nia LZS - Me­mo­riał im. Zdzi­sła­wa Sta­wia­rza

-III miejsce w XI Wojewódzkiej Małej Ligi Piłki Ręcznej

-III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce ręcznej chłopców

Stopka