Projekty edukacyjne

 

_________________________________________________________________________________________________

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

14. Tytuł projektu: „Świętokrzyskie ZSCKR kształcą nowocześnie i adekwatnie do aktualnych wyzwań”

Partnerzy: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Lata realizacji: 2020 – 2021

Rezultat: Objęcie sparciem szkoleniowym i edukacyjnym 20 uczniów i 8 nauczycieli poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz  dzięki przeszkoleniu kadry pedagogicznej i doposażeniu szkoły w niezbędny sprzęt stworzenie uczniom warunków umożliwiających niwelowanie zdiagnozowanych barier i nabywanie umiejętności i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

 _____________________________________________________________________________________________________________

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

13. Tytuł projektu: Lepszy start, lepsze jutro - praktyki zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach

Lata realizacji: 2019 - 2020

Rezultat: udział w szkoleniach i kursach przygotowawczych oraz dwutygodniowych praktykach zawodowych dla 44 uczniów w greckich przedsiebiorstwach, wyjazdy pod opieka 4 nauczycieli.

 _____________________________________________________________________________________________________________

Grant na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych

12. Tytuł projektu: Wymiana doświadczeń podnoszących wiedzę w zakresie promocji i dystrybucji produktów lokalnych

Partnerzy: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Institut Saint Christophe w Masseube - Francja

Lata realizacji: 2019

Rezultat:  wizyta edukacyjna nauczycieli i specjalistów z Polski u partnera francuskiego, wizyta edukacyjna grupy /partnera francuskiego/ w Polsce, opracowanie i testowanie opracowanych programów edukacyjnych przez ZSCKR i OPiWPR

 _____________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM  Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa świętokrzyskiego 2014-2020

11. Tytuł projektu: "ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce"

Partnerzy: projekt realizowany przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Lata realizacji: 2018 – 2019

Rezultat:  Wsparciem szkoleniowym, edukacyjnym (kompetencje kluczowe) zostało objętych 40 uczniów. Ponadto  dla 50% zorganizowano płatne staże i praktyki zawodowe. Dla 8 nauczycieli zorganizowano szkolenia oraz studia podyplomowe poszerzające umiejętności zawodowe. Doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

 _____________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM ERASMUS+

10. Projekt: SEKTOR EDUKACJA SZKOLNA, AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE - WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

Tytuł projektu: „Woda, europejskie zadanie w kontekście globalnym”

Partnerzy: Bułgaria, Grecja, Niemcy, Hiszpania, Islandia, Turcja, Włochy

Lata realizacji: 2014 – 2017

Rezultat: Wyjazd na międzynarodowe spotkania partnerów w projekcie minimum 36 uczniów i nauczycieli.

  _____________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM COMENIUS

9. Projekt: WIELOSTRONNY  PARTNERSKI  PROJEKT  SZKÓŁ

Tytuł projektu: „Nic się nie gubi, wszystko przetwarza… Do recyklingu Obywatelu!”

Partnerzy: Belgia, Litwa, Niemcy, Hiszpania, Francja

Lata realizacji: 2012 – 2014

Rezultat: Wyjazd na międzynarodowe spotkania partnerów w projekcie 20 uczniów i nauczycieli.

  _____________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

8. Projekt: Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakości kształcenia.

Tytuł projektu:Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce – CEKIN” .

Partner projektu: Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

Lata realizacji: 2011 – 2014

Główny cel projektu: wzmocnienie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół rolniczych, w szczególności zdolności do wcielania pomysłów w czyn, kreatywności, innowacyjności i podejmowania ryzyka, a także zdolności do planowania przedsięwzięć i osiągania zamierzonych celów.

  _____________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

7. Projekt: WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Tytuł projektu: „Współpraca zawodowej szkoły rolniczej z instytucjami rolniczymi w środowisku lokalnym”

Partner projektu: Institut Saint Christophe w Masseube - Francja

Rok realizacji: 2009

Rezultat: Wyjazd na tygodniowe szkolenie 15 nauczycieli.

  _____________________________________________________________________________________________________________

6. Projekt: STAŻE

Tytuł projektu: „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych na stażach we Francji”

Partner projektu: Institut Saint Christophe w Masseube - Francja

Lata realizacji: 2007 – 2008

Rezultat: Wyjazd na miesięczną zagraniczną praktykę zawodową 20 uczniów.

  _____________________________________________________________________________________________________________

5. Projekt: STAŻE

Tytuł projektu: Wykorzystywanie doświadczeń zawodowych do zakładania gospodarstw agroturystycznych w wymiarze europejskim”

Partner projektu: Institut Saint Christophe w Masseube - Francja

Lata realizacji: 2005 – 2006

Rezultat: Wyjazd na miesięczną zagraniczną praktykę zawodową 36 uczniów.

  _____________________________________________________________________________________________________________

4. Projekt: STAŻE

Tytuł projektu: Rozwój rolnictwa ekologicznego i usług agroturystycznych w powiecie staszowskim”

Partner projektu: Institut Saint Christophe w Masseube - Francja

Lata realizacji: 2003 – 2004

Rezultat: Wyjazd na miesięczną zagraniczną praktykę zawodową 30 uczniów.

  _____________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM COMENIUS

3. Projekt: JĘZYKOWY PROJEKT COMENIUSA

Tytuł projektu: „Kuchnia regionalna – tradycje i współczesność”

Partner projektu: Institut Saint Christophe w Masseube - Francja

Czas realizacji: rok szk. 2005/ 2006

Rezultat: Wyjazd na 2-tygodniowe zagraniczne szkolenie językowo – kulturowe 26 uczniów.

  _____________________________________________________________________________________________________________

2. Projekt: JĘZYKOWY PROJEKT COMENIUSA

Tytuł projektu: „Rolnictwo biologiczne w uprawie warzyw”

Partner projektu: Escola Profissional Agricola w Runa - Portugalia

Czas realizacji: rok szk. 2002/ 2003

Rezultat: Wyjazd na 2-tygodniowe zagraniczne szkolenie językowo – kulturowe 20 uczniów.

  _____________________________________________________________________________________________________________

1. Projekt: SZKOLNY PROJEKT COMENIUSA

Tytuł projektu: „Podstawy rozwoju w ramach długofalowej polityki rozwoju europejskiego”

Partnerzy: Bułgaria, Francja, Portugalia

Lata realizacji: 2001 – 2004

Rezultat: Wyjazd na tygodniowe zagraniczne szkolenie kulturowe 12 uczniów.

Stopka