Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym RL.03 prowadzimy nauczanie zdalne, szczegóły w harmonogramie zjazdów 2019/20

Oferta edukacyjna

Zasady rekrutacji do
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

 

Informujemy, że organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, wobec tego nie prowadzimy rekrutacji kandydatów do klas I-ych drogą elektroniczną poprzez system obsługujący szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Staszowski.

Zapraszamy do oglądania programów o Zespole Szkół CKR w Sichowie Dużym przygotowanych i emitowanych przez TVP: Rolnik szuka szkoły, Szkoła z zawodem oraz filmu przygotowanego przez naszych uczniów pod opieką nauczycieli: ZSCKR w Sichowie Dużym.

Proponowane kierunki kształcenia:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły - kwestionariusz kandydata dostarczony osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Po potwierdzeniu przyjęcia do szkoły:

 • karta informacyjna wydawana przez szkołę podstawową – potwierdzenie przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

 • dwie fotografie typu legitymacyjnego

 • karta zdrowia

Terminy kwalifikowania i informowania kandydatów o wynikach rekrutacji:

 • Od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Od 26 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 • Do 10 lipca 2020 r. – weryfikacja wniosków wraz z złożonymi dokumentami przez Komisję Rekrutacyjną.

 • 13 lipca 2020 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 • Od 13 do 20 lipca 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci doręczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej), a w przypadku szkoły zawodowej – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 • 21 lipca 2020 r.podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach.

 • Od 22 lipca 2020 r. 24 sierpnia 2019 r. – procedura uzupełniająca.

 • 24 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury uzupełniającej.

Kryteria w procesie rekrutacji:

O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje uzyskana przez niego liczba punktów na liście kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

 • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

 • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim, przyjmowani są z pominięciem pozostałych kryteriów.

 

Podstawa prawna:

 • Zarządzenie nr 3/2020 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, w tym integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych i  mistrzostwa sportowego, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i  mistrzostwa sportowego, na semestr pierwszy klas I  publicznej branżowej szkoły II stopnia, publicznej szkoły policealnej oraz dla kandydatów do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 • Zarządzenia Kuratorów Oświaty w poszczególnych województwach w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2020/21, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 

Stopka