Oferta edukacyjna

Zasady rekrutacji do
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

 

Informujemy, że organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, wobec tego nie prowadzimy rekrutacji kandydatów do klas I-ych drogą elektroniczną  poprzez system obsługujący szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Staszowski.

W ramach promocji Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa wydało cykl filmów o szkołach rolniczych pt. „Szkoła z zawodem” oraz spot reklamowy. Plan emisji w TVP jest umieszczony na stronie internetowej, do której dostęp umieszczony jest w linku: https://drive.google.com/file/d/1F35fSF_Z4jF3xKVlsTv6JHayoS4TPQ5d/view?usp=sharing .  

 Zapraszamy do oglądania programu "Rolnik szuka szkoły" o Zespole Szkół CKR w Sichowie Dużym: https://www.youtube.com/watch?v=pJYtkC1_Jgk#action=share oraz filmu przygotowanego przez naszych uczniow: https://www.youtube.com/watch?v=kfNvk9zUBz4.


 • Proponowane kierunki kształcenia:

 
 
 • Wymagane dokumenty:

  •  Podanie o przyjęcie do szkoły - kwestionariusz kandydata dostarczony osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną
  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty

  Po potwierdzeniu przyjęcia do szkoły:

  • karta informacyjna wydawana przez gimnazjum/ szkołę podstawową – potwierdzenie przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej
  • dwie fotografie typu legitymacyjnego
  • karta zdrowia

  Terminy kwalifikowania i informowania kandydatów o wynikach rekrutacji:

  • Od 13 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Do 28 czerwca 2019 r. – weryfikacja wniosków wraz z złożonymi dokumentami przez Komisję Rekrutacyjną.
  • 16 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Od 16 do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci doręczenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej).
  • 25 lipca 2019 r.podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach.
  • Od 26 lipca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r. – procedura uzupełniająca.
  • 30 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury uzupełniającej

  Kryteria w procesie rekrutacji:

  1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje uzyskana przez niego liczba punktów na liście kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:
  • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/ szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
  • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/ szkoły podstawowej.
  1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim, przyjmowani są z pominięciem pozostałych kryteriów.

   

  Podstawa prawna:

  • Zarządzenie nr 3/2019 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2010 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do: klas I dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących, dotychczasowych techników czteroletnich, trzyletnich branżowych szkół I stopnia
  • Zarządzenie nr 4/2019 r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r.w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegopostępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2010 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej: klas I czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników , trzyletnich branżowych szkół I stopnia, klas wstępnych w czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych oraz dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
Stopka