Oferta edukacyjna

Zasady rekrutacji do
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

 

Informujemy, że organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, wobec tego nie prowadzimy rekrutacji kandydatów do klas I-ych drogą elektroniczną poprzez system obsługujący szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Staszowski.


Zapraszamy do oglądania programów o Zespole Szkół CKR w Sichowie Dużym przygotowanych iemitowanych przez TVP: Rolnik szuka szkoły, Szkoła z zawodem oraz filmu przygotowanego przez naszych uczniów pod opieką nauczycieli: ZSCKR w Sichowie Dużym.
Proponowane kierunki kształcenia:

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły - kwestionariusz kandydata dostarczony osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Po potwierdzeniu przyjęcia do szkoły:

 • karta informacyjna wydawana przez szkołę podstawową – potwierdzenie przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

 • dwie fotografie typu legitymacyjnego

 • karta zdrowia


Terminy kwalifikowania i informowania kandydatów o wynikach rekrutacji:

 • Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.*
 • Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.*
 • 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci doręczenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej), a w przypadku szkoły zawodowej – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 19 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Kryteria w procesie rekrutacji:

O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje uzyskana przez niego liczba punktów na liście kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

 • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

 • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim, przyjmowani są z pominięciem pozostałych kryteriów.

 

 

Podstawa prawna:

 • Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
 • Zarządzenia Kuratorów Oświaty w poszczególnych województwach w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2020/21, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 

Stopka