Oferta edukacyjna

Zasady rekrutacji do
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

 

Informujemy, że organem prowadzącym szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, wobec tego nie prowadzimy rekrutacji kandydatów do klas I-ych drogą elektroniczną  poprzez system obsługujący szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Staszowski.

W ramach promocji Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwo Rolnictwa wydało cykl filmów o szkołach rolniczych pt. „Rolnik szuka szkoły” oraz spot reklamowy. Plan emisji w TVP jest umieszczony na stronie internetowej, do której dostęp umieszczony jest w linku: https://drive.google.com/file/d/1GgQ0HImjLA3-ahZBlf9EoLMJwGwD2mqr/view?usp=sharing. Film o Zespole Szkół CKR w Sichowie Dużym jest w odcinku 10, zapraszamy do oglądania.  


 • Proponowane kierunki kształcenia:


  4-letnie Technikum:

  • Technik  żywienia  i  usług gastronomicznych
  • Technik  mechanizacji  rolnictwa i agrotroniki
  • Technik weterynarii NOWOŚĆ!
  • Technik ogrodnik
  • Technik architektury krajobrazu

  3-letnia Szkoła Branżowa I stopnia:

  • kucharz
  •  mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

   Wymagane dokumenty:

  •  Podanie o przyjęcie do szkoły- kwestionariusz kandydata dostarczony osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną
  • Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

  Po potwierdzeniu przyjęcia do szkoły:

  • karta informacyjna wydawana przez gimnazjum – potwierdzenie przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej
  • dwie fotografie typu legitymacyjnego
  • karta zdrowia

  Terminy kwalifikowania i informowania kandydatów o wynikach rekrutacji:

  • Od 14 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • Od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • Do 09 lipca 2018 r. – weryfikacja wniosków wraz z złożonymi dokumentami przez Komisję Rekrutacyjną.
  • Do 10 lipca 2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Do 13 lipca 2018 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci doręczenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone wcześniej).
  • 18 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych i podanie informacji o wolnych miejscach.
  • Od 18 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r. – procedura odwoławcza.
  • 21 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych po przeprowadzeniu procedury odwoławczej

  Kryteria w procesie rekrutacji:

  1. O przyjęciu kandydata do pierwszej klasy decyduje uzyskana przez niego liczba punktów na liście kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:
  • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
  • oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz ponadwojewódzkim, przyjmowani są z pominięciem pozostałych kryteriów.

  Podstawa prawna:

  • Zarządzenie nr 7/2018r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 2 lit. c  ustawy -Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. wsprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
  •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
Stopka